Gdy twoje dziecko choruje przewlekle

Przez choroby przewlekłe rozumiemy choroby trwające miesiącami lub latami, przebiegające zwykle z mało gwałtownymi, niezbyt nasilonymi objawami. Przeciwieństwem choroby przewlekłej jest choroba ostra – występująca nagle, o burzliwym przebiegu, nasilonych objawach i trwająca od kilku godzin do kilku tygodni.

Do chorób przewlekłych zaliczyć można: choroby nowotworowe, cukrzycę, choroby reumatyczne, wady serca, niewydolność nerek, choroby układu oddechowego, metaboliczne, genetyczne, psychiczne.

Dzieci przewlekle chore to grupa dzieci, którym fizyczne i społeczne ograniczenia: utrudniają, zakłócają, czy wręcz drastycznie hamują rozwój i aktywność życiową. Rozwój fizyczny i ruchowy dziecka przewlekle chorego i kalekiego podlega tym samym prawom, co rozwój dziecka zdrowego. Choroba zakłóca te prawa. Wywołuje też liczne sytuacje stresowe, będące źródłem negatywnych, najczęściej silnych emocji. W przeżyciach dzieci skazanych na częste hospitalizacje, zabiegi, rozstania z bliskimi, ograniczenia życiowe, pojawiają się: lęk, złość, gniew, przygnębienie oraz podwyższony niepokój ruchowy lub bierność i apatia.

Poza opieką medyczną chore dziecko potrzebuje:

  • wsparcia psychologicznego
  • jak najbardziej naturalnych, stosownie do wieku, kontaktów rówieśniczych
  • dostosowanych, do swych potrzeb i możliwości, warunków nauczania
  • dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dostępnej w szkole
  • rodziców lub opiekunów, którzy potrafię też zadbać o swoje siły i dobry nastrój

Grudziądzkie adresy:

W sytuacji choroby przewlekłej dziecka (dotyczy to także dzieci najmłodszych, od momentu urodzenia) warto pozostawać pod opieką poniższych instytucji:

  • PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu, ul. Korczaka 23, tel. 4644805, 4644807, PN.- ŚR. 8.00 – 17.00, CZW, PT. 8.00 – 15.30 (w poradni rozwój dziecka może być monitorowany, rodzic otrzyma zalecenia jak najlepiej może wspierać swe chore dziecko, uzyska też właściwą opinię lub orzeczenie potrzebne do specjalnej organizacji warunków nauczania dziecka w przedszkolu lub szkole – na wizytę należy zgłosić się z wszelką dokumentacją dotyczącą stanu zdrowia dziecka, ewentualnymi wcześniejszymi opiniami psychologa, pedagoga lub nauczyciela)
  • OR – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Specjalnej Troski, ul. Moniuszki 13a, tel. TEL/FAX: (056) 6432281 www.rehabilitacja.twoje-miasto.pl (prowadzone jest tu usprawnianie rozwoju ruchowego dziecka, terapia logopedyczna, inne formy terapii zaburzeń rozwojowych, potrzebne skierowanie od lekarza)
  • MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dla rodzin z miasta), ul. Hallera 1, tel. 056 46 269 90, fax: 056 46 286 90 www.mopr.grudziadz.pl (ewentualna pomoc socjalna, informacje o dodatkowych usługach opiekuńczych, kontakt z prawnikiem lub psychologiem)

Niepełnosprawnemu dziecku przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

Niepełnosprawne dziecko – dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Podstawa prawna:art. 16 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

Strony internetowe:

Ponadto należy zadbać o jak najszybsze włączenie dziecka do grupy rówieśniczej w przedszkolu, jeśli stan zdrowia pozwala, albo, choć okazjonalnie, w klubie przedszkolaka funkcjonującym przy Klubie Integracji Społecznej w Grudziądzu, ul. Śniadeckich 6, tel. 056 46 33323.

Dzieci w wieku szkolnym powinny mieć możliwość korzystania z różnych form aktywności pozaszkolnej – uczestniczyć w kołach zainteresowań, pracowniach artystycznych, świetlicach itd. (konkretne informacje o bieżących ofertach można uzyskać w szkole u pedagoga, w Ośrodku Pracy Pozaszkolnej przy ul. Chełmińskiej 104, tel. 056 4658546, w Centrum Profilaktyki i Terapii, ul. Korczaka 23, tel. 056 4630560 albo w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego, ul. Wodna 7, tel. 056 4510310.

Ponadto można skorzystać z udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców organizowanej cyklicznie przez Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu, ul. Korczaka 23 lub przez PPP.

Scroll to Top