Gdy twoje dziecko ma problemy w nauce

Trudności w nauce mogą pojawić się na różnych etapach edukacji, mogą one mieć charakter ogólny i dotyczyć większości przedmiotów szkolnych, jak również występować tylko w przyswajaniu materiału programowego z określonego przedmiotu, mogą utrzymywać się długotrwale, bądź wynikać z określonej sytuacji życiowej dziecka.

Pierwszym objawem problemów w uczeniu się są słabe oceny, brak postępów w nauce, a także narastające zaległości w wiadomościach i umiejętnościach edukacyjnych. Często również pojawia się niechęć dziecka do danego przedmiotu, bądź do szkoły w ogóle, obniżeniu ulega motywacja uczenia się.

Długotrwale utrzymujące się trudności w nauce, niemożność przezwyciężenia ich, mogą wtórnie wywołać u dziecka zaburzenia emocjonalne, nerwicowe, obniżyć jego samoocenę, a nawet stać się przyczyną problemów wychowawczych, zaburzeń zachowania, niedostosowania społecznego.

Podłoże niepowodzeń w nauce może być bardzo różnorodne:

 • obniżone możliwości umysłowe
 • wybiórcze opóźnienia rozwoju funkcji istotnych w procesie uczenia się np. uwagi, pamięci, analizatorów, przy ogólnie dobrych, możliwościach umysłowych
 • specyficzne trudności w uczeniu się np. dysleksja rozwojowa, dyskalkulia
 • zaburzenia rozwojowe np. ADHD
 • problemy zdrowotne, zaburzenia rozwoju ruchowego, słuchu, widzenia, mowy
 • brak zainteresowania rodziców edukacją dziecka, a tym samym brak oddziaływań stymulujących rozwój, kształtujących ciekawość poznawczą, motywację uczenia się, aspiracje
 • brak nawyków systematycznego uczenia się, bądź niewłaściwe strategie uczenia się
 • trudna sytuacja życiowa dziecka np. rozwód rodziców, pobyt rodziców za granicą
 • warunki domowe nie sprzyjające uczeniu się np. awantury, alkoholizm rodziców, niestabilna sytuacja życiowa, brak poczucia bezpieczeństwa

Co może zrobić rodzic:

 • od początku edukacji szkolnej wspierać dziecko w nauce, wzmacniać jego motywację, rozbudzać ciekawość poznawczą
 • kształtować u dziecka nawyki systematyczności i obowiązkowości
 • rozmawiać z dzieckiem o pojawiających się problemach, pomagać w ich przezwyciężaniu
 • współpracować z nauczycielami w zakresie wzajemnej wymiany informacji dotyczących sukcesów i trudności szkolnych dziecka, ustalania form pomocy
 • przeglądać zeszyty, dzienniczek, zadania domowe
 • sprawdzać stopień przygotowania się dziecka do lekcji
 • dostrzegać i nagradzać nawet niewielkie sukcesy, doceniać włożony wysiłek, czynione postępy

Grudziądzkie adresy:

 • PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu, ul. Korczaka 23, tel. 4644805, 4644807, PN.- ŚR. 8.00– 17.00, CZW, PT. 8.00–15.30

Ponadto można skorzystać z udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców organizowanej cyklicznie przez Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu, ul. Korczaka 23 lub przez PPP.

Scroll to Top