Gdy twoje dziecko ma problemy z widzeniem

Potrzebuje pokonać mnóstwo trudności, aby osiągnąć to samo, co jego widzący rówieśnicy w zakresie rozwoju, aktywności, samodzielności, rozumienia otoczenia.

Niemowlęta z poważnym uszkodzeniem wzroku pozbawione są ogromnej ilości informacji oraz doświadczenia mimowolnego uczenia się płynącego z komunikacji wzrokowej. Rozwój pojmowania otoczenia następuje u nich w oparciu o szczątkowe, niepłynne i nieostre sygnały, które docierają z zewnątrz.

Nieprawidłowe funkcjonowanie wzrokowe noworodka skutkuje zawsze zaburzeniem jego ogólnego rozwoju.

Niemożność czerpania przez dziecko informacji o otoczeniu za pomocą wzroku rzutuje na rozwój:

 • więzi z osobą znaczącą – matką
 • komunikacji
 • przejmowania kontroli nad własną aktywnością psychomotoryczną
 • sprawności motorycznej i manipulacyjnej
 • równowagi
 • zdolności mimowolnego uczenia się
 • myślenia (zwłaszcza obrazowego)
 • języka
 • społeczno-emocjonalny (Hyvarinen 2001)
Ze względu na przyczynę, moment i obszar wystąpienia nieprawidłowości – dzieci z problemami wzrokowymi stanowią bardzo zróżnicowaną grupę. Od tych, którzy, żeby sprawnie poruszać się i czytać, potrzebują szkieł, do tych, którzy widzą światło, cienie albo nic nie widzą (oczami).

Ta ostatnia grupa potrzebuje armii pomocników (instruktor wykonywania czynności samoobsługowych, instruktor nauki pisma punktowego, instruktor pisania na maszynie, posługiwania się komputerem, instruktor orientacji przestrzennej, psycholog, rehabilitant wzroku itp.), by uzyskać jak najwięcej samodzielności. Zapewniają ją jedynie wysoce wyspecjalizowane placówki (Bydgoszcz, Warszawa, Laski, Kraków, Łódź, Radom, Wrocław, Poznań). Pełną informację o ich funkcjonowaniu i dostępności posiada Polski Związek Niewidomych. Także związek jest organizatorem różnych lokalnych działań na rzecz dzieci słabowidzących i niewidomych.

Dzieci, które widzą, ale słabiej, wymagają również specjalistycznego oddziaływania: medycznego, rehabilitacyjnego i pedagogicznego. Wskazane jest zatem, poza stałą opieką okulistyczną, korzystanie z form dostępnych przy PZN, ale także skontaktowanie się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, aby w oparciu o diagnozę funkcjonowania dziecka, uruchomić odpowiednie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w przedszkolu i szkole.

Grudziądzkie adresy:

 • Polski Związek Niewidomych, Koło PZN w Grudziądzu ul. Kalinkowa 80a , TEL. (056) 462-44-73, czynne: poniedziałki, środy, piątki 10-14
 • Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Niewidzącej i Słabowidzącej, Grudziądz, ul. Łęgi 5/68

Pomoc psychologiczna:

 • PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu, ul. Korczaka 23, tel. 4644805, 4644807, PN.- ŚR. 8.00 – 17.00, CZW, PT. 8.00 – 15.30 (w poradni rozwój dziecka może być monitorowany, rodzic otrzyma zalecenia jak najlepiej stymulować chore dziecko, może również wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju albo o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niewidomych lub słabo widzących – na wizytę należy zgłosić się z wszelką dokumentacją dotyczącą stanu zdrowia dziecka, ewentualnymi wcześniejszymi opiniami psychologa, pedagoga lub nauczyciela)
 • PP – Poradnia Psychologiczna, POLIKLINIKA Grudziądz, ul. Legionów 57, TEL. 056 6440959
 • PP – Poradnia Psychologiczna przy Zespole Poradni Specjalistycznych (w Węgrowie) ul. Rydygiera 15/17 86-300 Grudziądz, TEL.: 056 450 06 70
 • PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Korczaka 25, TEL. 056 4502340
 • PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Roty Grudziądzkiej 6, TEL. 056 4610652

Kontakt z rówieśnikami, nauka:

 • Przedszkole Tarpno z oddziałami integracyjnymi, ul. Dąbrówki 6
 • Przedszkole Kopernik z oddziałami integracyjnymi, ul. Dworcowa 35
 • Przedszkole Specjalne w SOSW nr 1, ul. Parkowa 25
 • Punkt Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy Zespole Szkół Specjalnych, ul. Sikorskiego 42
 • Klub Przedszkolaka przy Klubie Integracji Społecznej, ul. Śniadeckich 6
 • Szkoła Podstawowa nr 18 z oddziałami integracyjnymi, ul. Dąbrówki 7
 • Szkoła Podstawowa nr 15 z oddziałami integracyjnymi, ul. Bydgoska 24
 • Gimnazjum nr 6 z oddziałami integracyjnymi, Al. 23-Stycznia 30
 • Zespół Szkół Ekonomicznych, oddział integracyjny, ul. Konarskiego 39

Wsparcie dla rodziców:

 • MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dla rodzin z miasta), ul. Hallera 1, TEL. 056 46 269 90, FAX: 056 46 286 90 www.mopr.grudziadz.pl (ewentualna pomoc socjalna, informacje o dodatkowych usługach opiekuńczych, kontakt z prawnikiem lub psychologiem, niepełnosprawnemu dziecku przysługuje zasiłek pielęgnacyjny)
 • PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu (dla rodzin z powiatu) 86-300, ul. Małomłyńska 1, TEL.056 45-14-434
 • Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przy UM, ul. Ratuszowa 1, 056 4510374

Inne adresy:

 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” Warszawa, ul. Kopińska 6/10 tel. (22) 658 43 30, (22) 822 03 44 www.tecza.org
 • Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Złożoną Niepełnosprawnością, ul.Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa, te1. 822-03-44, 658-43-30
 • Ośrodek dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Złożoną Niepełnosprawnością, Warszawa, ul. Leonarda l2, tel. 632-15-81, 632-45-61
 • Poradnia Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla niemowląt i małych dzieci niepełnosprawnych wzrokowo, ul. Nowolipie 13/15, 00- 150 Warszawa, te1. (22) 636 80 41
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, ul. Krasińskiego 10, 85-008 Bydgoszcz, TEL. 052 3221787, FAX 052 3227625 www.braille.bydgoszcz.pl
 • Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wlkp. 33, 85-090 tel. (052) 341-52-28

Strony internetowe:

Ponadto można skorzystać z udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców organizowanej cyklicznie przez Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu, ul. Korczaka 23 lub przez PPP.

Scroll to Top