Gdy twoje dziecko nie jest w pełni sprawne ruchowo

Dziecko niepełnosprawne ruchowo jest pozbawione lub ograniczone w zakresie bardzo ważnej dziedziny życia, związanej z samodzielnym przemieszczaniem się, samoobsługą i fizycznym wpływaniem na otoczenie. Doświadcza więc niezaspokojenia albo niepełnego zaspokojenia potrzeby działania oraz sprawczości (czyli, że mogę i potrafię coś zmienić, wykonać, zbudować, przestawić….)

Dziecku, które nie może w pełni kontrolować swojego ciała, z większym trudem przychodzi poznawanie świata. Ważne jest zatem, aby ten świat uczynić mu jak najbliższym, doświadczalnym, w zasięgu jego możliwości. Temu służą wszelkie formy terapii: motorycznej, manualnej, logopedycznej, pedagogicznej, socjalnej i psychologicznej.

Na żadną z tych terapii nie jest za wcześnie. Im szybciej zostanie podjęta, tym daje większe możliwości na uruchomienie mechanizmów rewalidacji (przywrócenia sprawności) lub kompensacji (wykreowania funkcji zastępczych).

W momencie, gdy twoje niepełnosprawne dziecko skończy 3-4 lata, zastanów się nad włączeniem go do grupy rówieśniczej. Warto skonsultować to z psychologiem i poszukać najlepszego w danej sytuacji rozwiązania. Niekoniecznie musi to być pełne włączenie do grupy przedszkolnej.

Wcześniej, już od momentu wykrycia niepełnosprawności, możesz jako rodzic wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i w oparciu o nią dziecko zostanie objęte pewnymi formami wsparcia.
 • Według danych Światowej Organizacji Zdrowia u około 7% ogólnej populacji dzieci stwierdza się zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego różnego stopnia i pochodzenia.
 • Przyjmuje się, że na 1.000 żywo urodzonych dzieci 10 wymaga specjalnej opieki oraz leczenia ze względu na znaczne kalectwo. Wśród tych nieprawidłowości największe znaczenie mają choroby układu nerwowego, w tym także mózgowe porażenie dziecięce, którego częstotliwość wynosi 1,5–3 przypadków.
 • Wśród całej liczby dzieci niepełnosprawnych ruchowo, którą w naszym kraju szacuje się na około 40-50 tysięcy – ponad połowa (czyli 20-25 tysięcy) to pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpdz).
 • Kolejno najliczniejszymi w tej grupie są dzieci z wadami wrodzonymi kręgosłupa (głównie rozszczepami kręgosłupa i z przepuklinami oponowo-rdzeniowymi) oraz te, których niesprawność ruchowa jest wynikiem przebytych wypadków i urazów.

Częstość występowania mpdz zarówno w Polsce jak i na świecie od lat ocenia się na 2-3 promile co oznacza, że dotyczy ono od dwojga do trojga dzieci na każde 1000 żywo urodzonych. Przy obecnym poziomie urodzeń corocznie grupa ta powiększa się o 1200-2000 osób.

Grudziądzkie adresy:

Rehabilitacja i terapia:

 • OR – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Specjalnej Troski, ul. Moniuszki 13a, TEL/FAX: 056 6432281 www.rehabilitacja.twoje-miasto.pl (prowadzone jest tu usprawnianie rozwoju ruchowego dziecka, terapia logopedyczna, inne formy terapii, potrzebne skierowanie od lekarza)
 • START – Centrum Rehabilitacji im. ks. bpa J. Chrapka, ul. Piłsudskiego 14, TEL: 056 461 16 69
 • PR – Poradnia Rehabilitacji przy Zespole Poradni Specjalistycznych (w Węgrowie), ul. Rydygiera 15/17 86-300 Grudziądz, TEL.: 056 450 06 70
 • PL – Poradnia Logopedyczna (gabinet terapii sensorycznej) przy Zespole Poradni Specjalistycznych (w Węgrowie), ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, TEL.: 056 450 06 70
 • PL – Poradnia Logopedyczna, TEL. 056 6440961 POLIKLINIKA, Grudziądz, ul. Legionów 57, TEL. 056 4583130, 056 4583131
 • PL – Poradnia Logopedyczna, Grudziądz, ul. Korczaka 25, TEL. 056 4502340

Pomoc psychologiczna:

 • PPP – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu, ul. Korczaka 23, tel. 46 44 806, PN.-PT. 8.00 – 15.30 (w poradni rozwój dziecka może być monitorowany, rodzic otrzyma zalecenia jak najlepiej stymulować chore dziecko, może również wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju albo o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo – na wizytę należy zgłosić się z wszelką dokumentacją dotyczącą stanu zdrowia dziecka, ewentualnymi wcześniejszymi opiniami psychologa, pedagoga lub nauczyciela)
 • PP – Poradnia Psychologiczna, POLIKLINIKA, Grudziądz, ul. Legionów 57, TEL. 056 6440959
 • PP – Poradnia Psychologiczna przy Zespole Poradni Specjalistycznych (w Węgrowie), ul. Rydygiera 15/17 86-300 Grudziądz, TEL.: 056 450 06 70
 • PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Korczaka 25, TEL. 056 4502340
 • PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Psychologiczna, Grudziądz, ul. Roty Grudziądzkiej 6, TEL. 056 4610652

Kontakt z rówieśnikami, edukacja:

 • Przedszkole Tarpno z oddziałami integracyjnymi, ul. Dąbrówki 6
 • Przedszkole Kopernik z oddziałami integracyjnymi, ul. Dworcowa 35
 • Przedszkole Specjalne w SOSW nr 1, ul. Parkowa 25
 • Punkt Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy Zespole Szkół Specjalnych, ul. Sikorskiego 42
 • Klub Przedszkolaka przy Klubie Integracji Społecznej, ul. Śniadeckich 6
 • Szkoła Podstawowa nr 18 z oddziałami integracyjnymi, ul. Dąbrówki 7
 • Szkoła Podstawowa nr 15 z oddziałami integracyjnymi, ul. Bydgoska 24
 • Gimnazjum nr 6 z oddziałami integracyjnymi, Al. 23-Stycznia 30
 • Zespół Szkół Ekonomicznych, oddział integracyjny, ul. Konarskiego 39

Wsparcie dla rodziców:

 • MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dla rodzin z miasta), ul. Hallera 1, tel. 056 46 269 90, fax: 056 46 286 90 www.mopr.grudziadz.pl (ewentualna pomoc socjalna, informacje o dodatkowych usługach opiekuńczych, kontakt z prawnikiem lub psychologiem, niepełnosprawnemu dziecku przysługuje zasiłek pielęgnacyjny)
 • PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu (dla rodzin z powiatu) 86-300, ul. Małomłyńska 1, tel. 45-14-434
 • Caritas – Grudziądzkie Centrum Caritas (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego), ul. Marcinkowskiego 6-8, tel. 056 6431640
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Legionów 17/4
 • Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Jackowskiego 54/12
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom z Zespołem Mózgowego Porażenia Dziecięcego w Grudziądzu, ul. Śniadeckich 56/15
 • Olimpiady Specjalne Polska Sekcja „Grud” w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Parkowej 25
 • Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe „Sprawni Razem” Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Kasprowicza 4
 • Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY” z siedzibą przy ul. Śniadeckich 21/22
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Poszkodowanym w Wypadkach, Grudziądz, ul. Jackowskiego 43/1

Strony internetowe:

www.niepelnosprawni.grudziadz.pl – Informator o uprawnieniach osób niepełnosprawnych

Ponadto można skorzystać z udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców organizowanej cyklicznie przez Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu, ul. Korczaka 23 lub przez PPP.

Scroll to Top